siūlyti

siū́lyti, -o (-ia Slm, -ija Sml, Mžš; , -yja [K], Jrb), -ė (-ijo, -yjo Jrb) K, LVIII1138; H166, Q92, Sut 1. tr. kalbinti, kad imtų, pirktų, kuo pasinaudotų ar pan.: Siūlau parduoti R139. Siū́lė, siū́lė – niekas neperka Ml. Prašyt sarmatinas, o niekas nesiū́lia Lp. Visa ko siū́lo, o negaliu valgyti Rdn. Siūlė alaus, bet tas tik krato rankas KzR. Buvo ir tokių, kurie siūlomys neėmė [dovanų] S.Dauk. Man siū́lijo kurkę ir kurkiokus penkius Alks. [Lapė] iš klastos įpuvusius kaulus siū́lijo gandrui K.Donel. Siūlijai ožką ir telyčią, norėjai tėvelio išpūstėti NS714. Siū́lijo jau jam seniai pensiją Klt. Jijė siū́lė giltinei savo vaikus (juos keikė) J. Atėjus svetimai nėščiai moteriai kokiu nors reikalu, reikia jai siūlyti valgio, vaišinti gardesniu kąsneliu, tai dėl to pelės iš namų nyksta LTR(Šil). Nenorėjote pagyrimo, per mane pazopostyto, ant kurio jus vadinėjau ir kurį jumus dažnai siū́liau DP10. Siūlomąsias gėrybes sau galėtų pasisavinti ir naudosp atvesti MTXI. ^ Duok siūlo! – Kad siūlo, tai imk LTsV850(Ktk). Jei pats nenori, nesiūlyk kitam LTR(Km). Jei tau neskanu, i kitam nesiūlyk LTR(Vdk). Siū́lijamas tavoras par niekį Sml. Ko nekviesi prie bliūdo, tai nesiūlyk ir šaukšto . Siūlomą mėsą šunim meta LTR(Klk). Kitam siū́lai, i pats gauni [mušti] Trk. Mirti [sakanti] nenoru, o kitam siū́lo Lk. Smerčio senam nesiū́lyk Bsg.prk. grasinti kuo: Šauka, siū́lo penkioleka parų Užv. 2. tr., intr. 108 žadėti duoti tam tikrą kainą, atlyginimą: Už arklį siū́liau jam devynius dolerius J. Juozapatas prašė trijų rublių, o kupčius siū́lė tik du su puse Skrb. Už karvikę šešius šimtus siū́lė Užv. Siū́lė po dvi grivinas Kp. Didelę algą siūlė BsPI41. ^ Ne prašoma eina kešenėn, bet siū́loma Kpr. 3. refl. R, , Sut, K, M prašytis, įkalbinėti priimti kuo: Aš verpuos į akis, siū́laus, ar nepriims manę J. Siū́laus pamačyt Jonu, ale anas nenori Dglš. Per daug siūlytis neapsimoka . Bene mane iš kokio kiaulininko parvedėt?! Ar aš jums siūliaus? Žem. Mergos kytrios, siū́los, kad tik žanytuos su jomis J. Dukrelė mano, nesisiū́lyki, jauna būdama JD497. Boba siū́los an man in kvateros – neėmiau Mlk. Ejo siū́lyties už pilvą [dirbti] merga – tai buvo didelis badas Nmk. Ar ne tujai, Aniute, kūmuos siūlijais? NS714. Žmogelis, nespėdamas darbus nudirbti, priėmė besisiūlijantį žmogų už pusininką LTR(Tt). Atejo … žmogus ir pradėjo siū́lytis į bernus BM312(Tn). Aš tavęs nevadinsu nė vadinti, o tas siū́lijas, nora ateiti į tą veselę Jdr. | Niaugi tep gyvenimas nusbodo, kad siū́lais smerčiai?! Dglš. ^ Siūlos kai velnias į kūmus Sln. Siūlos kai vilkas į kūmus LTR(Jrb). 4. tr., intr. [i]kviesti, patarti ką daryti, ko imtis: Jeigu siūlys – apsigyvenk jo pily K.Saj. Siūlau dainą sudainuoti E.Miež. Jei jūs norėtumėt prie santvarkos teisėtos grįžti, siūlysim derybas J.Gruš. Gerą vietą siū́lė, o nejo Pvn. Siūlo pabrike par verpėjas dirbt Krč. Ir man siū́lia važiuot Kzt. 5. tr. pristatyti, rekomenduoti, iškelti: Siūlo kandidatus į deputatus sp.
◊ Lopetìnskas siū́lo pradõtką greitai mirs, labai liguistas: Ką ženysis, kad jau Lopetìnskas pradõtką siū́lo! Skr.
Mìkelis (Mìkis Jrb) siū́lo pradõtką sakoma apie snaudžiantį, miego norintį: Jau tau Mìkelis pradõtką siū́lo Alk.
\ siūlyti; apsiūlyti; atsiūlyti; įsiūlyti; išsiūlyti; pasiūlyti; persiūlyti; piesiūlyti; prisiūlyti; susiūlyti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • siūlyti — vksm. Jái siūlė dárbą, bet ji̇̀s jái nepati̇̀ko …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • persiūlyti — 1. intr. Q535, K, NdŽ daugiau siūlyti, duoti didesnę kainą: Brangiau už kitą (pa)siūlyti, persiūlyti LL152. Par daug parsiūliau, pirkdamas arklį J. Siūlyk parsiūlyk, gal tada parduos Krš. 2. intr. NdŽ iš naujo, pakartotinai siūlyti. 3. intr. NdŽ… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • prisiūlyti — K, Rtr, Š 1. žr. įsiūlyti 1: Niekaip negalėjau vaikui prisiūlyt valgyt Ds. Močia neprisiūlis: kai [sūnus] nenorės, neims (neves) Klt. Kap prisiūlija, tai paragaunu Šlčn. 2. žr. siūlyti 1: Labai gražias riebsilkes bačkose bei pagal kapą prisiūlo… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apsiūlyti — tr. daugeliui siūlyti, įkalbinėti imti, pirkti: Apsiūliau visiems – niekas n[e]ima Jrb. siūlyti; apsiūlyti; atsiūlyti; įsiūlyti; išsiūlyti; pasiūlyti; persiūlyti; piesiūlyti; prisiūlyti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • siūlymas — sm. (1) K, Rtr, DŽ, NdŽ, FrnW788; LL124, siūlimas (1) Žg → siūlyti: 1. Nusibodo man tavo šitas siūlymas Dglš. Už tokius siūlymus tik duok par ausį Krš. Siūlė kumpio, siūlė lašinių, alaus, tik kas iš to siūlimo, kad aš to negaliu nė valgyt, nė… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • akis — akìs sf. (4) 1. regėjimo organas: Ãkys mėlynos, melsvos, juodos, rudos, pilkos, žalsvos, tamsios Rm. Kęstutis lyties buvo aukštos, sausas, akys žiburiuojančios, skaisčio veido S.Dauk. Balkšvos ãkys (išgėręs), ką jis bematys? Kp. Vaiko ãkies… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atidavinėti — tr. 1. K, Gs iter. dem. atiduoti 3: Atidavinėk po truputį skolą J. 2. išnuomoti: Anas iš pusės atadavinėja Ad. 3. siūlyti, sutikti parduoti: Pirma už tris šimtus man atidavinėjo Pc. 4. ruoštis išleisti už vyro: Aš girdėjau, kad anas dukterį… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atsiūlyti — tr. sutikti mokėti, kiek anksčiau siūlyta, mokėta, ar padengti laikymo išlaidas: Mun nebatsiūlė [pirma siūlytų pinigų], ir nepardaviau arklio Lkv. Dabar jau anam už tą kumelę nė pusės nebatsiūlo Užv. Tu dideliai geras kupčius esi, ka nė muno… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • brukti — 1 brùkti, a (bruñka), o ( ė) 1. tr. terpti, sprausti, kišti: Kam duonos kąsnį į burną, piningą į ranką brùkti K. Aš brukù jam į ranką, t. y. iš nejučių kišu jeib ką J. Ta kumelė brùka ir brùka vadžią po uodega Žvr. Brùka brùka, primanytų… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • dolioti — 1 dolioti, ioja, iojo tr. davinėti: Nedoliok pinigų be reikalo Kp. | refl.: Kai doliojasi, tai ir išsidolioja Mrj. ║ siūlyti: Turguj doliojo sartajam keturius šimtus, ale nerodžiai Slm …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.